Privacy Policy

Uw privacy is heel belangrijk bij ‘t Notenboomhuisje. ’t Notenboomhuisje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

’t Notenboomhuisje is onderdeel van BV T!dee, Vaartstraat 78, 9270 Laarne, met kruispuntbanknummer 0543.494.958. Hierna kan ’t Notenboomhuisje (alsook BV T!dee) gerefereerd worden als “we’ of “ons”.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

‘t Notenboomhuisje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook wel bekend als GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation).

‘t Notenboomhuisje verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@tnotenboomhuisje.be. 

Verwerkingsdoeleinden

‘t Notenboomhuisje verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ‘t Notenboomhuisje.

‘t Notenboomhuisje zal dus in geen geval uw persoonlijke gegevens verhandelen of overmaken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Gegevens kunnen toch worden meegedeeld aan derde partijen indien:

  • u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven
  • indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of van de hierboven beschreven vooropgestelde doeleinden
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

‘t Notenboomhuisje garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tnotenboomhuisje.be

Cookies

t Notenboomhuisje verzamelt geen gebruikersgegevens bij het gebruiken van de site. Vandaar dat wij voor niemand specifieke gegevens voorzien over wie de site heeft gebruikt.

Net als de meeste sites, gebruikt ook deze site cookies. Een cookie is een tekstdossier dat informatie bevat die op uw harde schijf wordt gedeponeerd. Een cookie kan dus bijvoorbeeld worden gebruikt om uw gebruikersnaam automatisch te herinneren. De instellingen binnen uw browser kunnen worden geselecteerd om cookies onbruikbaar te maken. In dat geval kan het wel zijn dat de website niet correct functioneert.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijziging privacyverklaring

‘t Notenboomhuisje kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17/05/2020.

——

E-mail:info@tnotenboomhuisje.be